Time in school

School year 2014- 2015

 


Thời gian học trong ngày năm học 2019-2020

Áp dụng cho Tiểu học

 

Thời gian học trong ngày năm học 2019-2020

Áp dụng cho Trung học