Admission Policy

Enrollment procedure

I. MỤC ĐÍCH/PURPOSE:

Nhằm thống nhất thực hiện toàn trường trong việc quản lý tuyển sinh, chuyển trường của học sinh.

II. PHẠM VI ÁP DỤNG/SCOPE:


Quy trình này áp dụng cho việc tuyển sinh đầu vào, học sinh chuyển trường của trường Việt Anh

III. ĐỊNH NGHĨA – VIẾT TẮT/DEFINITION:


Ký hiệu/Code: QT_TS
Lần ban hành/ Issue No.:01
Ngày/Date of issue: 15/04/2012
Lần sửa đổi/Edit: 00
Số trang/Page:  
Biên soạn/Composed by:     
Xem xét/Reviewed by:
Phê duyệt/Approved by:

IV. DIỄN GIẢI/DETAIL


A. Học sinh chuyển đến
1. Khi PHHS có nhu cầu tìm hiểu thông tin hoặc nộp hồ sơ thì NV Tuyển sinh giới thiệu về trường, thông tin về học phí, chương trình học… 

2. NV Tuyển sinh hướng dẫn điền Giấy đăng ký nhập học, tiến hành kiểm tra sơ bộ hồ sơ và gửi lại phụ huynh Giấy tiếp nhận hồ sơ:
Đánh giá sơ bộ học lực & hạnh kiểm của học sinh:
 • Lớp 1 có thể nhận trực tiếp không qua kiểm tra
 • Từ lớp 2 – 12 nếu hạnh kiểm & học lực đạt loại khá trở lên thì tiến hành làm thủ tục nhập học.
Nếu hạnh kiểm hoặc học lực trung bình thì tiến hành bước 3

3. NV Tuyển sinh xếp lịch kiểm tra học sinh với P. Giáo vụ rồi thông báo cho phụ huynh.
 • P.Giáo vụ phỏng vấn trực tiếp học sinh & cho đề kiểm tra môn Toán, Văn và Anh Văn.
 • Nếu không đạt thì từ chối nhận hồ sơ. Trường hợp đặc biệt nếu được nhận thì NV Tuyển sinh đề nghị phụ huynh & học sinh làm cam kết.
 • Học thử thách – Học sinh sẽ được thử thách trong 30 ngày. Sau 30 ngày nếu đạt sẽ chính thức chấp nhận hồ sơ. Nếu không đạt từ chối nhận hồ sơ.   
4. Nếu học sinh đạt thì tiến hành qua bước 4 - làm thủ tục nhập học. NV Tư vấn hướng dẫn PHHS làm thủ tục nhập học theo quy định nhận hồ sơ.

5. NV Tư vấn trình BGH ký duyệt tiếp nhận hồ sơ học sinh.

6. BGH duyệt

7. NV Tư vấn chuyển thông tin học sinh cho:  
 • P. Giáo vụ: nhận học bạ gốc,xếp lớp, cập nhật hồ sơ.
 • P.TC-HC: cấp phát vật tư mềm, gối, bàn ghế, thẻ học sinh…
 • P. Kế Toán: cập nhật danh sách học sinh
B.Học sinh chuyển đi:
1. PHHS có yêu cầu chuyển trường thì liên hệ với NV Tuyển sinh

2. NV Tuyển sinh đề nghị PHHS nộp đơn xin rút hồ sơ & giấy tiếp nhận học sinh của trường chuyển đến.

3. NV Tuyển sinh kiểm tra học sinh những vấn đề sau:
 • Nợ học phí, chi phí
 • Nợ sách thư viện
 • Biên bản bồi thường vật chất….
4. P.Giáo Vụ ký xác nhận năm học trên học bạ gốc, chuyển P.HCNS đóng dấu và giao cho NV Tuyển sinh.

5. NV Tuyển sinh trả học bạ cho PHHS và đề nghị PHHS ký vào sổ trả học bạ. Cập nhật lại dữ liệu học sinh.

V. THAM KHẢO
 1. Quy định nộp hồ sơ nhập học (có qui định này không?)
 2. Giấy đăng ký nhập học nhớ mã hiệu BM
 3. Giấy tiếp nhận học sinh
 4. Mẫu cam kết
 5. Thông tin y tế học sinh
 6. Sổ trả học bạ
 7. Danh sách học sinh